Het internationale ministerie "Licht voor de Naties" Presenteert : Een Openbaring van de hemel aan 7 jongeren  . (Wegens de opnamen waar wij van vertaald hebben, werden er slechts 6 getuigenissen opgeschreven)

 

                                   Bezoek aan Hemel   

 

                                                                                   Jezus

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eerste Getuigenis)  van Esau                                

 

Het Woord van God zegt in 2 Korintiërs 12:2:"  Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij  in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God  weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden  hemel;

 

Wij waren in de kamer, toen wij de eerste ervaring hadden. En de kamer begon zich opnieuw te vullen met een licht van de aanwezigheid van De Heer. Het was heel krachtig en verlichte de volledige kamer. De kamer was vol van Zijn glorie en het was zo mooi om bij Hem te zijn. Jezus vertelde aan ons, "Mijn zonen, nu zal ik jullie Mijn Koninkrijk tonen, wij zullen naar mijn Glorie gaan."

Toen namen wij onmiddellijk elkaars handen, en wij begonnen omhoog te gaan. Ik keek naar beneden, en ik merkte op dat wij uit onze eigen lichamen gingen. Op het moment dat wij onze lichamen verlieten werden wij gekleed met witte klederen en wij begonnen omhoog te gaan met  een zeer hoge snelheid.

 

Wij kwamen aan voor een paar deuren, die de ingang van het Koninkrijk der Hemelen waren. Wij waren allemaal verbaasd door wat er met ons gebeurde. Dankbaar dat Jezus de Zoon van God daar met ons samen was, en met twee engelen die elk vier vleugels hadden.

De engelen begonnen tot ons te spreken, maar wij begrepen niet wat zij zeiden. Hun taal was zeer verschillend dan die van ons, ook was het niet zoals onze talen die wij op de aarde spreken. Deze engelen verwelkomden ons, en openden toen die immense deuren.

 

Wij gingen naar binnen en wij zagen een wonderlijke plaats. Wij zagen verschillende dingen, en ik herinner me dat zodra wij er binnen kwamen, en een perfecte vrede onze  harten vulde. De Bijbel vertelt ons dat God ons een vrede geeft die alle menselijk begrippen te boven zal gaan. (Filp 4:7)

Het eerste ding dat ik zag was een hert,  en ik vroeg één van mijn vrienden, "Sandra, kijk je naar het zelfde ding waar  ik naar kijk?"  Zij was niet meer aan het huilen en schreeuwen, zoals toen wij in de Hel waren.

Zij glimlachte en vertelde me: "Ja Esau, ik kijk naar een hert!"

Met die woorden kon ik checken en mijzelf verzekeren, dat alles echt was. Wij waren werkelijk in het Koninkrijk van de Hemel en alle verschrikkingen die wij in de Hel gezien hadden waren onmiddellijk vergeten.

Wij waren in die plaats aan het genieten van de Glorie van God. Wij kwamen op de plaats aan waar dat hert was. Achter dat hert stond een boom en deze boom was kolossaal! Het was in het centrum van het paradijs.

 

 De Bijbels vertelt ons in Openbaringen 2:7   Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint,  Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van  het paradijs Gods is.

 

 

Deze boom is een symbool van Jezus omdat Christus het Eeuwige Leven is. Achter die boom was een rivier van kristalhelder water dat zo helder en mooi was, zoals wij nog nooit eerder op de aarde hadden gezien.

 Wij wilden enkel maar in die plaats blijven. Wij zeiden steeds tot De Heer, " Heer alstublieft! Neem ons niet weg van deze plaats! Wij willen hier voor altijd zijn! Wij willen niet naar de Aarde teruggaan!" De Heer antwoordde ons, "het is noodzakelijk dat jullie teruggaan om van alle dingen getuigenis te geven die  ik heb voorbereid voor degene die van Mij houden omdat ik zeer spoedig terugkom en mijn beloning is met Mij." Toen wij die rivier zagen, haasten wij ons daar al rennend heen, en gingen binnenin de rivier.

                                                                                                                                                       

Wij herinnerden ons het Schriftgedeelte dat zegt, “Dat diegene die in De Heer geloven: vanuit hun buik zullen rivieren van levend water stromen. (Johannes 7:38)   Het water van deze rivier scheen leven in zichzelf te hebben dus dompelden wij ons daar helemaal in. 

Wij konden zowel binnenin het water als buiten het water, op dezelfde manier, normaal ademen. Die rivier was zeer diep en er waren vissen van veel verschillende kleuren daarin aan het zwemmen. Het licht binnenin de rivier en buiten de rivier was normaal omdat wij  zagen dat in elk deel van de Hemel het licht niet uit een specifieke bron kwam, alles was helder verlicht.

De Bijbel vertelt ons dat De Here Jezus het licht van die stad is.

 

Terwijl wij die vissen in onze handen, en uit het water namen, zagen wij dat zij niet stierven zodat wij naar De Heer liepen en aan Hem vroegen waarom. De Heer glimlachte en antwoordde dat er in de hemel geen dood meer is, geen verdriet meer, en geen meer pijn is. (Openbaring 21:4).

 

Wij verlieten de rivier en begonnen te rennen naar elke plaats omdat wij alles aan wilden aanraken en  ervaren. Wij wilden alles mee naar huis nemen omdat wij helemaal verbaasd waren over de dingen die wij in de Hemel zagen.

Zij kunnen eenvoudigweg niet correct met woorden worden uitgelegd.

De Apostel Paulus, zei toen hij naar de Hemel werd mee genomen, dat hij de dingen die hij zag, nooit met woorden kon verklaren (2 Kor.12:2-4), omdat de grootheid van dingen die in het Koninkrijk van de Hemel zijn dingen die bijna op geen enkele manier te beschrijven zijn(2 Kor.12:2-4).. Wij kwamen toen op een zeer grote plaats aan; een zeer wonderbare en mooie plaats.

 

Deze plaats was vol van kostbare stenen: goud, smaragden, robijnen en diamanten.

 De vloer was gemaakt van zuiver goud. Daarna gingen wij naar een plaats waar er drie zeer grote boeken waren.

De eerste van hen was een Bijbel die van goud was gemaakt. Het woord van God vertelt ons in het boek van de Psalmen dat het Woord van God eeuwig is en dat het Woord van God voor altijd in de Hemel blijft (Ps.119:89). Wat wij aan het bekijken waren was een reusachtige gouden Bijbel; de bladzijden, de woorden, alles was gemaakt van zuiver goud. Het tweede boek dat wij zagen was groter dan de Bijbel.

 

 

Dit Boek werd geopend en een engel zat daar te schrijven met een pen aan de binnenkant van het Boek.

Samen met De Heer Jezus kwamen wij dichterbij om te zien wat de engel aan het schrijven was en wij zagen dat de engel alles op schreef wat er op de aarde gebeurden.  Alles wat gedaan wordt; met inbegrip van de datum, het uur, alles wordt daar geregistreerd. Dit wordt gedaan zodat het Woord van De Heer kan worden vervuld  waar het zegt dat de Boeken werden geopend, en dat  de mensen op de Aarde volgens hun werken werden beoordeeld volgens hun werken die in die Boeken waren geschreven. De engel schreef alle dingen op die de mensen hier op aarde deden, goed of slecht, zoals het geschreven staat (in Openbaring 20:12-15).. Wij gingen verder naar de plaats waar het derde boek was en het was zelfs nog groter dan het laatste boek!

 

Dit boek was gesloten, maar wij kwamen dichter bij het boek en alle zeven samen namen het Boek van zijn standaard volgens het bevel van De Heer, en wij lieten het Boek rustten op een pilaar. De pilaren van de kolommen in de hemel zijn zo prachtig!! Zij worden niet gemaakt zoals die op de aarde. Deze kolommen waren als een vlecht en waren gemaakt van verschillende kostbare stenen. Sommige werden gemaakt van diamanten, anderen waren gemaakt van zuivere smaragden, anderen waren gemaakt van zuiver goud, en anderen waren gemaakt van een combinatie van vele verschillend typen stenen. Op dat ogenblik, kon ik werkelijk begrijpen dat de God werkelijk de eigenaar van alle dingen is.

 

Alle goud en het zilver, zegt hij, het "Goud is van Mij, en het zilver is van Mij." Daar begreep ik dat de God absoluut rijk is en Hij alle rijkdom in de wereld bezit. Ik begreep ook daar dat de wereld en al zijn volheid enkel tot onze God behoren.

 Ik realiseerde me ook dat hij het aan al degenen wil geven wie in geloof vragen. De Heer zei, "Vraag Me en ik zal u de naties geven als een erfenis" (Psalm 2:8). Dit boek dat wij op die kolom lieten staan was zo groot dat als je van de éne pagina naar de andere wilde gaan, wij met elke pagina naar de andere kant van het Boek moesten meelopen.

 

Wij probeerden te lezen wat er in dat Boek stond geschreven omdat De Heer ons vroeg om eruit te lezen. In het begin, was het moeilijk te lezen omdat het in vreemde tekens was geschreven die wij niet konden begrijpen.

 Het was verschillend van elke andere taal op de aarde; het was iets totaal hemels. Met behulp van de Heilige Geest, werd ons genade gegeven om het te begrijpen. Het was alsof  een band van onze ogen werd verwijderd en toen konden wij begrijpen wat er geschreven stond; wij konden het net zo duidelijk begrijpen alsof het onze eigen taal was.

 

Wij konden zien dat al onze zeven namen in dat boek waren geschreven. Zoals de Heer ons vertelde was dit:”Het Boek des Levens”. Wij  merkten op, dat die geschreven namen anders waren dan de namen zoals wij op de aarde gebruiken, deze namen waren nieuw, zodat het Woord van God kan worden vervuld,  wanneer het zegt dat Hij ons een nieuwe naam zou geven, die niemand anders weet dan de persoon die het ontvangt (Openbaring 2:17). Wij konden onze namen ook uitspreken, maar zodra De Heer ons terug naar de aarde bracht werden die namen uit ons geheugen en onze harten gewist. Het Woord van God is eeuwig, en het zal vervuld worden.

 

 

Mijn vrienden, de Bijbel zegt, "laat niet iemand uw kroon nemen, laat u niet van die plaats beroven of verwijderen die de Vader reeds voor u heeft." (Openbaring 3:11).  In de Hemel, zijn er miljoenen dingen die wonderbaar zijn en die wij niet met onze monden kunnen uitdrukken, maar ik wil u iets vertellen, "God wacht op u!" Hoewel het alleen zo is, dat hij die tot het einde volhardt, gered zal worden! 

 

 

 

 

(Tweede Getuigenis)  

             Ariël

 

Toen wij omhoog begonnen te gaan naar het Koninkrijk van de Hemel, kwamen wij aan op een mooie plaats, waar er kostbare deuren waren. Daar voor die deuren waren twee engelen. Zij begonnen te spreken, maar die samenspraak was engelachtig en wij konden niet begrijpen wat zij zeiden, maar door de Heilige Geest konden wij het begrijpen. Wat zij deden, was ons welkom heten.

De Heer Jezus zette Zijn handen op de deuren, en toen openden zij.

Als Jezus niet bij ons was geweest, hadden wij nooit de Hemel kunnen binnengaan. Wij begonnen alles te waarderen wat in die plaats was. Wij zagen een kolossale boom die daar was. De Bijbel beschrijft deze boom als " de Boom des Levens".

Wij gingen naar een rivier, en wij zagen dat binnenin die rivier er heel veel vissen waren.

 

Alles was zo verbazingwekkend dat mijn vrienden en ik besloten in het water te gaan en wij begonnen onder dat water te zwemmen. Wij zagen de vissen bewegen van de ene plaats naar de andere, en zij streelden onze lichamen.

Zij zwommen niet van ons af, zoals dat normaal op de aarde gebeurt. De aanwezigheid van De Heer gaf al de vissen rust en vertrouwen om dicht bij ons te komen omdat zij wisten dat wij hen geen kwaad zouden doen.

Ik werd zo gezegend en verwonderde me dat ik één van deze vissen met mijn handen uit het water nam; Wat zo verbazend was, is dat de vis zeer stil was, en genoot van de aanwezigheid van De Heer, zelfs in mijn handen. Ik zette de vis  terug in het water en ik kon in de verte   zien dat er ook witte paarden in die plaats waren zoals het geschreven staat in het woord van God in het boek Openbaringen 19:11. 

En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

 

Die paarden waren de paarden die De Heer zal gebruiken wanneer Hij naar de Aarde komt om Zijn mensen, Zijn kerk, met hem mee te nemen. Ik liep naar de paarden en begon hen te aaien, en De Heer volgde me. Hij stond me toe om één van die paarden te berijden en toen ik begon te rijden op dat paard, begon ik om iets te voelen dat ik nooit eerder op de aarde gevoeld had. 

 Ik begon de vrede, de vrijheid, de liefde, de heiligheid te ervaren die een persoon in die mooie plaats kan hebben. Ik begon te genieten van alles van wat ik met mijn ogen kon zien. Ik wilde gewoon van alles genieten in dat mooie paradijs dat De Heer voor ons heeft bereid.

Wij konden ook die tafel van het huwelijksbanket zien die al was klaargemaakt.  (Op.19:9).

Het heeft geen begin en geen eind.

Wij zagen de stoelen die bestemd waren voor ons en wij zagen ook de kronen van het eeuwige leven die klaar staan om door ons te worden genomen. Wij zagen ook het heerlijke voedsel dat al klaar stond, voor allen die uitgenodigd zullen worden voor het Huwelijk van het  Lam.

 

Sommige engelachtige wezens waren daar, met witte stoffen om de mantels voor te bereiden die De Heer voor ons aan het klaar maken is. Ik stond verbaasd te kijken naar al deze dingen.

Het Woord van God vertelt ons dat wij het Koninkrijk van God moeten ontvangen zoals de kleine kinderen dat doen (Matt.18:3). Toen wij in die plaats waren, waren wij als kinderen. Wij begonnen om van alles te genieten dat in die plaats was; de bloemen, de woningen... De Heer stond ons toe om die woningen binnen te gaan. Op dat moment, stond God ons toe om naar een plaats te gaan waar veel kinderen waren. De Heer was in het midden van hen en Hij begon met hen te spelen.

 

Hij zorgde ervoor om genoeg tijd met elk van hen door te brengen en Hij genoot om met hen te zijn. Wij kwamen dicht bij De Heer en vroegen hem, " Heer zijn dit de kinderen die geboren zullen worden op de aarde?". 

De Heer antwoordde, "Nee, deze kinderen zijn degenen die op de Aarde zijn geaborteerd ".  Dit horende, schudde ik, omdat ik iets van binnen voelde dat me deed schudden. Onmiddellijk herinnerde Ik iets dat ik in mijn verleden had gedaan toen ik De Heer  niet kende. 

In die tijd, had ik een verhouding met een vrouw, en zij werd zwanger. 

Toen zij me vertelde dat zij zwanger was, wist ik niet wat ik moest doen en vroeg haar voor wat tijd om een besluit te nemen. De tijd ging voorbij, en toen ik naar haar toe ging om haar van mijn besluit te vertellen was het al te laat omdat zij reeds een abortus had gehad.

Dat markeerde mijn leven.

 

Zelfs nadat ik De Heer in mijn hart had aangenomen, was die abortus iets dat ik mijzelf niet kon vergeven. Maar God zou iets doen die dag. Hij stond me toe om die plaats binnen te gaan en vertelde me, "Ariel, zie je dat meisje dat daar is?

 Dat meisje is je dochter ". Toen hij me dat vertelde, en ik het meisje begon te zien, voelde Ik hoe de wond die ik lange tijd in mijn ziel had begon te genezen. De Heer stond me toe om dicht naar haar toe te lopen en het meisje kwam dicht bij mij. Ik kon haar in mijn armen nemen en zag haar ogen en ik kon van haar lippen één woord horen, "Papa". Ik begreep en ik voelde dat God genade had en me vergeven had, maar ik moest leren om mezelf te vergeven.

 

 Beste vriend die dit leest, ik wil u één ding vertellen. God heeft al uw zonden vergeven, nu moet u leren om te vergeven. Ik geef dank aan God die mij toestaat om deze getuigenis met elk van u te delen. " Heer Jezus Christus Ik geef U alle eer en glorie!" omdat deze getuigenis van De Here is. De Heer stond ons toe om deze openbaring te ontvangen. Ik hoop dat een ieder van onze broeders die deze verklaring leest ook de zegen van deze openbaring zal ontvangen en het zal nemen om veel andere mensen te zegenen. God zegene u.   

 

 

 

(Derde Getuigenis)  

 

" Opbaringen 21:4    En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

 

Toen wij aankwamen, werden deze grote deuren geopend en ik ik begon een dal vol met bloemen te zien. De bloemen waren prachtig en hun geur was uitzonderlijk lekker. Wij begonnen te lopen en ervoeren een totale vrijheid die wij nooit op de aarde hadden gevoeld. 

Wij voelden een vrede die onze harten vulde en terwijl wij keken naar   de bloemen merkten wij op dat zij uniek waren; elk bloemblaadje was verschillend, echt, en had een unieke kleur. Binnenin mijn hart, sprak ik tot mijn Heer dat ik een bloem wilde hebben zoals een van die. De  Heer gaf een uitdrukking van akkoord op zijn gezicht en ik kwam dicht bij de bloem en begon eraan te trekken.

Er gebeurde niets, en ik kon de bloem niet uit de grond krijgen. Ik kon zelfs de bloemblaadjes en de bladeren van de bloem er niet aftrekken. Toen verbrak De Heer de stilte en zei, "hier  moet alles in liefde worden gedaan."

Hij raakte de bloem enkel even aan en de bloem gaf zich zelf over in de hand van De Heer.

 

Toen gaf Hij het aan ons. Wij bleven wandelen, en de geur van de bloemen was nog steeds met ons.

Wij kwamen aan bij een plaats aan waar een paar hele mooie deuren waren.

Deze deuren waren niet eenvoudig, zij waren zeer sierlijk in hun vakmanschap en er waren kostbare stenen ingelegd.

 

De deuren openden en wij gingen een kamer binnen waar vele mensen waren. Iedereen rende heen en weer en ze waren bezig met het maken van voorbereidingen. Sommigen van hen droegen rollen  van witte glanzende stof over hun schouders, anderen droegen klossen van goud draad, en anderen pakten wat op borden leek met iets als schilden aan de binnenkant, maar iedereen liep met gedrevenheid. 

Wij vroegen De Heer waarom er zo veel gedrevenheid en haast was. De Heer gebood een jonge man om dichterbij te komen, die een rol stof op zijn schouders had. Hij kwam, en keek eerbiedig naar De Heer.

Toen De Heer hem vroeg waarom hij die rol met stof droeg, keek hij naar De Heer en zei, " Heer u weet wat deze rol stof voor is! Deze stof wordt gebruikt om de klederen voor de verlosten mee te maken, de klederen voor de grote Bruid." Toen we dit hoorden, voelden wij een grote vreugde en vrede.

 

Openbaringen 19:8  en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

 

Toen wij uit die plaats kwamen voelden wij zelfs nog meer vrede, omdat het mooi was om te zien dat De Heer zelf zoiets prachtigs  voor ons maakte. Hij heeft de plaats en de tijd voor u omdat u belangrijk voor Hem bent. Toen wij uit die plaats kwamen, keken we naar alles wat we zagen; elk detail in Hemel. Het is alsof elk ding leven in zichzelf had, en elk voorwerp dat daar was gaf glorie aan God.

 

 

Daarna kwamen we op een plaats waar miljoenen en miljoenen  kinderen van alle leeftijden waren. Toen zij De Heer zagen, wilde ze Hem allemaal omarmen om meer van Zijn liefde te voelen omdat Hij hun hartstocht was. Jezus, was de passie van elk kind dat in die plaats was. Wij voelden of wij zouden moeten huilen na het zien hoe De Heer elk van deze kinderen vertroetelde, hoe hij hen kuste en hun handen streelde. Wij zagen hoe engelen dicht bij De Heer kwamen en baby’s naar Hem brachten die in linnen waren gewikkeld. 

De Heer streelde, raakte hen aan, en gaf hen een kus op hun voorhoofden en toen namen de engelen hen weer met zich mee.

Wij vroegen aan De Heer waarom er daar zo veel kinderen waren, en of die kinderen naar de aarde zouden worden teruggestuurd. De Heer klonk geraakt voor een ogenblik, en Hij zei, "Nee, deze kinderen zullen niet teruggezonden worden naar de aarde!

Dit zijn degenen die op de aarde zijn geaborteerd, waarvan de ouders willen hen niet hebben.

 

Dit zijn mijn kinderen, en ik hou van hen." Ik knikte met mijn hoofd, en zelfs mijn stem beefde om De Heer een dergelijke vraag te stellen. Toen ik De Heer niet kende, of het ware Leven  dat Hij is, maakte ik fouten en zondigde, net als de rest van de mensen. Onder die zonden was een abortus, en er was een moment waar ik van aangezicht tot aangezicht met De Heer moest zijn en vroeg hem, "Heer, is de baby die ik lang geleden heb geaborteerd, ook hier,?". Ja antwoordde De Heer, "

Ik bleef lopen aan één van de kanten, en ik zag een mooie kleine jongen en dicht bij zijn voeten bevond zich een engel. 

 

De engel keek naar De Heer, en de jongen stond met zijn rug naar ons toe .

Op dat ogenblik, vertelde De Heer me, "Kijk, dat is uw jongen." Ik wilde hem zien, en rende naar hem toe, maar de engel hield me eenvoudig met zijn hand tegen. Hij toonde me dat ik eerst naar de jongen moest luisteren en toen begon ik te horen wat  de kleine aan het zeggen was. Hij was aan het praten terwijl hij in de richting van de andere kinderen keek en vroeg aan de engel l, " Komen mijn papa  en mijn mama hier spoedig?". 

De engel, keek naar me, en antwoordde hem, ",  Ja, je papa en je mama staan op het punt te komen."

 

Ik weet niet waarom ik het voorrecht had gekregen om deze woorden te horen, maar in mijn hart wist ik dat deze woorden de beste cadeau was, dat de Heer me kon geven. Deze kleine sprak niet  met woede, of pijn, misschien wetende dat wij hem niet geboren hadden laten worden. Hij wachtte eenvoudig met de liefde die God in zijn hart had geplaatst. 

Wij bleven lopen maar ondanks dat wij verder gingen, hield ik een kleine foto in mijn hart van die jongen, en ik weet dat ik elke dag een inspanning moet leveren om op een dag met hem te kunnen zijn. Ik heb één reden meer om daar heen  te gaan, omdat er al iemand op me wacht in het Koninkrijk van de Hemel. Het Woord van God vertelt ons in Jesaja 65:19, "En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk;  en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem  des geschreeuws. ."

 

Wij kwamen aan in een plaats met wat heuvels en de Here Jezus kwam dansende. Voor hem was een menigte van mensen gekleed in witte klederen en zij hieven hun handen op met groene olijftakken. Toen zij met de takken in de lucht wuifden, kwam er olie uit vandaan. God heeft grote dingen voor u voorbereid! Nu is het de tijd, vóór u, om uw hart voor Hem open te zetten. God zegene u.

 

 

 

(Vierde Getuigenis)  

 

In het  Koninkrijk van de Hemel, zagen wij prachtige dingen zoals het in het Woord van God in 1 Corinthiërs 2:9 geschreven staat:

, "Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor  niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen,  het geen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

 

Toen wij bij het Koninkrijk van Hemel aankwamen, was het zo spectaculair en wonderbaar, om zo veel dingen te zien; zoveel grote dingen, en om de glorie van De Heer te voelen. Toen wij daar kwamen, zagen wij dat de plaats zo speciaal was; een plaats met heel veel kinderen. Wij kunnen rustig zeggen dat daar miljoenen kinderen in die plaats zijn.

Wij zagen dat er kinderen van verschillende leeftijden waren en de hemel in secties was verdeeld. Wij zagen één of ander soort babyhuis waar jonge kinderen van 2..3 en 4 jaar oud ondergebracht waren. Wij merkten ook dat de kinderen in het koninkrijk van de Hemel groeiden en dat er ook een school was waar de kinderen het Woord van God werd onderwezen.

 

De leraren zijn de engelen. Zij leerden de kinderen de  aanbiddings liederen, om De Heer Jezus te verheerlijken.

Toen De Heer daar aankwam, konden wij de immense vreugde van onze Koning zien. Ook al konden wij Zijn gezicht niet zien, konden wij wel zijn glimlach zien, die de volledige plaats vulde, en toen hij aankwam, renden alle kinderen naar hem! In het midden van al die kinderen konden wij Maria, de aardse moeder van De Heer Jezus-Christus zien. Zij was een mooie vrouw.

 

Wij zagen haar niet op een troon en er was ook niemand die haar aanbad. Zij was daar gelijk aan de andere vrouwen in de hemel. Net zoals alle andere mensen op de aarde moest zij ook gered worden. Zij had een wit kleed en een gouden riem rond haar taille.  

Zij had haar op het niveau van haar taille. Wij hebben naar vele mensen geluisterd op de aarde die Maria als moeder van Jezus aanbaden maar ik wil u vertellen dat het Woord van God zegt, "Ik ben de weg, de waarheid, en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij""(Joh.14:6). De enige ingang tot het Koninkrijk van de Hemel is Jezus van Nazareth.

Wij merkten ook op dat in deze plaats geen Zon of Maan was, en het Woord van God vertelt ons in Openbaringen 22:5

" En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.

 

Wij konden de glorie van God zien, en als wij het al moeilijk vonden om de verschrikkingen te verklaren die wij in de hel zagen, is het zelfs moeilijker om te proberende de hemelse dingen die wij zagen en de perfectie van onze Maker uit te leggen. Toen wij in die plaats waren, was het enige wat wij wilden doen was, rennen en rennen, om alle dingen te kunnen zien die daar waren.

Wij konden op het gras gaan liggen, en wij konden de glorie van God voelen.

Dat zachte fluiten; die zachte wind die onze gezichten streelde... het was iets wonderbaars. In het midden van de hemel konden wij een kolossaal kruis zien dat van zuiver goud was gemaakt maar wij geloven en zijn ervan overtuigd dat dit geen symbool van afgoderij was, maar meer een symbool dat door de dood van Jezus aan het kruis wij ingang hebben tot het Koninkrijk van de Hemel.

 

 Wij bleven lopen in de hemel en het was iets fascinerends om met De Heer Jezus-Christus te lopen. Daar konden wij zeker weten, wie de God is die wij dienen... Jezus van Nazareth.

De meeste van ons denken wel eens dat daar boven een God is die enkel zit te wachten op ons om een zonde te begaan, om ons dan te straffen en ons naar de hel te sturen, maar dat is geen werkelijkheid.

Wij konden het  andere gezicht van Jezus zien, de Jezus die een vriend is; een Jezus die huilt wanneer u huilt.

 

Jezus, is een God van liefde, met bewogenheid en genade; die Jezus neemt ons in Zijn handen om ons te helpen om op de weg van redding verder te gaan. De Heer Jezus stond ons ook toe om een persoon van de Bijbel te ontmoeten.

Wij konden Koning David ontmoeten, de  Koning David waar het Woord van God  over spreekt. Hij was een knappe man. Hij was lang, en zijn gezicht weerspiegelde de Glorie van God.

De gehele tijd dat wij in het Koninkrijk van de Hemel waren, was het enige ding dat Koning David deed  dansen, dansen, dansen  en al glorie en eer aan God geven. Ik wil degene die vandaag dit  getuigenis lezen  vertellen dat het Woord van God ons in Openbaringen 21:27 vertelt: " En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam..

En ik wil u ook vertellen dat slechts de braven beslag leggen op het Koninkrijk van de Hemel. God zegene u.

 

 

 

(Vijfde getuigenis)  

 

2 Corinthiërs 5:10 "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van  Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt,  naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. ".

Toen wij daar in het Koninkrijk van de Hemel waren, konden wij het Nieuwe Jeruzalem zien waarover de Bijbel ons vertelt in Johannes 14:2, " In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u  gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. ."

Wij konden de stad zien en gingen naar binnen; het is een echte, en prachtige stad! Jezus ging daar heen om een plaats voor ons te bereiden. Wij waren daar om die stad binnen te gaan en wij konden zien, dat er op elk van deze woonplaatsen of huizen een naam geschreven stond op de voorkant van het huis; de naam die behoord toe tot de eigenaar van dat huis. 

Deze stad wordt nog niet bewoond, maar het is al klaar voor ons. Wij konden de huizen binnen gaan en alle dingen van binnen zien, maar toen wij van de stad uitgingen vergaten wij  de dingen die wij gezien hadden.

 

Deze dingen waren uit ons geheugen weggehaald. Hoewel wij ons wel herinneren dat de kolommen van deze huizen bedekt waren met kostbare  metalen en met vele verschillende kostbare stenen zijn ingelegd.

Zij hebben ook zuiver goud in hen. Het goud van deze stad is als die de Bijbel beschrijft; het is bijna transparant. Het is zo glanzend, het goud dat wij op aarde hebben gezien, kan niet in glans en schoonheid worden vergeleken met het goud dat in de Hemel is.

 Hierna, werden wij mee genomen naar een plaats waar er rijen met containers waren. Binnenin deze containers waren gekristalliseerde tranen. Deze tranen waren gevallen van de zonen Gods op de aarde.  

Maar het waren geen tranen van jammer klachten, maar het waren tranen van mensen die in de aanwezigheid van God waren geweest; tranen van bekering, tranen van dankbaarheid. God bewaart deze tranen als een kostbare schat in de Hemel, precies  zoals het in Psalm 56:8, "Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? "

 

Wij kwamen ook in een plaats waar vele vele engelen waren. Alhoewel wij in de gehele Hemel vele verschillende soorten engelen konden zien, had deze plaats enkel één speciaal type. Wij zagen dat Jezus, een specifieke engel voor elk persoon heeft.

Hij toonde ons ook dat deze engel dicht bij ons zal zijn gedurende ons hele leven.

Hij stelde ons voor aan de engelen die elk van ons heeft, en wij zagen hun kenmerken, maar God vertelde ons dat wij deze dingen niet aan anderen mogen openbaren.

 Wij lezen  in Psalm 91:11,

" want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;".

 

 Wij kwamen toen in een andere plaats waar heel veel kluisjes waren, in die kluisjes waren vele verschillende soorten bloemen. Er waren sommige bloemen die open en mooi waren. Zij straalden. Er waren andere bloemen die een beetje mismoedig waren. Ondertussen, schenen anderen verschrompeld te zijn. Toen vroegen wij Jezus wat de betekenis van al die  bloemen waren?

Hij antwoordde ons door te zeggen, "het is omdat het leven van elk van u, is als één van deze bloemen."

Hij nam één van die bloemen die stralend was en zei, "Deze bloem toont de conditie van de gemeenschap die u met Mij hebt." 

Hij liet de bloem daar en nam een andere die te neer geslagen was, en vertelde me, "kijk, deze persoon is te neer geslagen, omdat hij op de proef gesteld wordt, of in moeilijkheden is.

 

Er is iets in dit leven die de gemeenschap met Mij heeft onderbroken, weet je wat Ik doe met deze bloemen als zij te neer geslagen zijn, om hen stralend en opnieuw gezond te maken?"

Hij nam toen de bloem in Zijn hand en zei, "Ik giet mijn tranen over hen uit, en ik richt hen op." Wij zagen hoe op een krachtige manier deze bloem opnieuw het leven terug kreeg, en zijn kleuren begonnen weer terug te komen. Daarna nam Hij één van de verschrompelde, wierp Hij deze in het vuur, en zei, " Kijk, deze persoon heeft Mij gekend, en is van Mij weggelopen. Nu sterft hij zonder Mij en wordt in het vuur geworpen."

 

 

Toen wij van die plaats uitgingen, konden wij daar een mooi paleis zien. Wij zagen dat paleis op zeer grote afstand, en wij merkten iets bijzonders op. Niemand durfde om dicht bij dat paleis te komen, en wij geloven dat dit is waar de schriften het over hebben in Openbaringen 22:1 

, "En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als  kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.".

 

 Wij geloven dat het paleis waarschijnlijk op de plaats  staat, waar de aanwezigheid en de troon van God is. Terwijl wij deze ervaring in het Koninkrijk van de Hemel hadden, hadden wij zo veel vreugde in onze harten, wij hadden zo’n vrede, die alle begrippen te boven gaat. Wij begrepen zoals het in 1 Petrus 1:4 staat geschreven,

 "Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis,  die in de hemelen bewaard is voor u.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zesde getuigenis) 

 

Luke 22:30 "opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten.."

 

In die wonderbare plaats, stond God ons toe, om de mooiste ontvangstzaal te zien, waarvan we nooit hadden gedacht dat zo iets in welk deel van het heelal ook, kon bestaan.  In die plaats, zagen wij een gigantische troon, met twee stoelen in zuiver goud en kostbare stenen die niet, in enige plaats van onze planeet bestaat. Voor die gigantische troon stond een tafel die geen einde had.

 Op de tafel was een wit tafelkleed. Het was zo wit dat wij het niet konden vergelijken met iets dat op de aarde is. Alle verschillende soorten van uitstekende en zuiver voedsel was op de tafel geplaatst. Wij zagen druiven die de grootte hadden van een sinaasappel.

 

En De Heer JezusChristus liet ons proeven van sommige druiven.

Tot op de dag van vandaag kunnen wij hun smaak nog steeds herinneren!  Het is zo iets wonderbaars! Mijn broer en vriend, u kunt zich niet alle dingen voorstellen die in het Koninkrijk van de Hemel klaar staan en welke God reeds voor u voorbereid heeft. 

Ook, op die tafel, stond God ons toe om het brood, " Het Manna" te zien.

 

Dit was het brood van God waarover de Bijbel ons verteld. Wij konden ook van het proeven genieten, en ook genoten wij van vele wonderbare dingen die niet eens op onze planeet bestaan. Deze dingen wachten op ons als een onbederfelijke erfenis in het Koninkrijk van de Hemel. Wij zullen van verbazingwekkende volmaakte, en heerlijk voedsel genieten als wij het koninkrijk van de hemel beërven.  

 Iets wat ons ook verbaasde waren de stoelen die aan beide kanten van de tafel waren geplaatst.

Op een ieder van deze mooie stoelen waren namen geschreven.

 

Wij konden onze namen op die stoelen duidelijk lezen, maar onze namen waren niet het zelfde die wij hier op de aarde hebben. Het waren onze nieuwe namen die niemand anders kenden dan wijzelf. 

Iets dat ons ook verraste was wat hierover in het Woord van God staat geschreven, " Verheugt u niet dat demonen zich aan u onderwerpen, verheugt u omdat uw namen in het Boek des Leven zijn geschreven, dat in de Hemel is (Luk.10:20).

Er waren heel wat stoelen! 

 

Er is genoeg ruimte voor elk van hen die in het Koninkrijk van de Hemel willen komen. Er waren ook stoelen die van de tafel werden weggehaald. Dat betekent dat er mannen en vrouwen zijn die het dienen van God te vermoeiend vonden, en hun namen werden gewist uit het Boek des Levens en zij werden uitgesloten van het Huwelijksmaal van het Lam.  

 

God stond ons ook toe om mensen van de Bijbel te zien. De wonderbare karakters waar over wij in de Bijbel kunnen lezen. Één van die karakters die ons verrasten was Abraham. Abraham was een ouder, maar niet in zijn lichaam of zijn verschijning. Hij was ouder door de wijsheid die hij had. Het haar van Abraham was totaal wit, maar elk van de haren was als glasgloeidraden of diamantgloeidraden. Wat ons het meest verraste was dat hij nog jonger was dan wij  zijn. In de Hemel, zullen wij allemaal verjongen en jong zijn. Wij werden ook verrast door zijn woorden. Abraham vertelde ons iets dat wij nooit zullen vergeten. Hij heette ons welkom in het Koninkrijk van de Hemel en vertelde dat ook wij spoedig in die plaats zouden zijn, omdat de komst van De Heer Jezus- Christus op de aarde snel nadert.