†††††††††† VISIOEN, PROFETIE, OPENBARING.

†††††††††††††††††††††††††††††††† Samuel Doctorian

 

 

Patmos, Griekenland

Ik kwam 5 mei1998 op het eiland Patmos. Ik was alleen in een huis en had het een paar we≠ken moeilijk met het op mezelf wonen. Ik pro≠beerde te koken en andere dingen om en bij het huis te doen. Ik deed mijn best om zo weinig mogelijk te eten en bracht mijn tijd door met vasten en bidden. Ik ontdekte naast het huis een kleine kapel waar niemand heenging, genaamd St. Nicolas Kapel. Ik ging erheen en stortte mijn hart uit voor God. Op een heuvel, dicht bij het huis vond ik een wonderbare rots, waar ik vaak heen ging. Ik zat daar, bid≠dend, mediterend en las de Bijbel. Ik ging verschillende keren naar de grot van Johannes, waar hem de grote openbaring te kennen werd gegeven.

Terwijl ik een maand op deze plaats mediteerde, dacht ik: `ik vraag me af of de Heer ooit een tiende engel zal zenden?' Ik had al negen maal eerder een engel gezien - in Enge≠land, in Belgrado, JoegoslaviŽ, alsmede in Am≠man, JordaniŽ en in Jeruzalem. Door de bood≠schap van een andere engel werd voorkomen, dat een vrouw in Opper-Egypte werd opgehangen. Ik zag de laatste engel, de negende, in Beirut, mid≠den in de oorlog. De engel maakte me physiek om drie uur in de morgen wakker. Hij zei, dat ik on≠middellijk het land moest verlaten. Tot vandaag ben ik de Heer daarvoor dankbaar. Ik weet niet wat er met me zou zijn gebeurd als de engel niet was gekomen. De hemel zal dat op zekere dag ver≠halen. Dus in Patmos dacht ik:

'ik ben benieuwd of ik voor de tiende keer een en≠gel zal zien. Als ik alleen thuis was en bad, waren er ogenblikken dat ik zo'n aanwezigheid voelde, Ik was nieuwsgierig en vroeg de Heer of er nu een engel zou komen. Maar het gebeurde niet.

Op een nacht droomde ik van een engel. Het was geweldig. In mijn droom zei de engel'. 'Vlieg maar'. Ik dacht, is dat mogelijk? Maar een engel zei het mij. Ik stond op een hoge, steile rotswand, kwam werkelijk los en de vlucht was heel mooi, Ik kwam naar bene≠den en landde alsof ik een parachute had, rustig. Maar het was een droom. Het was geen werkelijk≠heid. Ik wilde een engel zien, zoals negen keer eerder.

De 20e juni 1998, 's morgens om 3.50 uur, was mijn kamer in Patmos plotseling vol licht. Er zijn geen lich≠ten in de omtrek. Het is een alleenstaand huis aan het einde van een weg, nabij een klooster. Ik vroeg me na≠tuurlijk af wat dat heldere licht was. En zie, ik was klaar wakker, het was geen droom, ik zag vijf mooie engelen. Ik zag hun gezichten, volmaakt. Als van menselijke wezens, maar vol licht. Ik zag hun ogen. Hun haar was zo mooi. Aan mijn rechterzijde waren twee lieflijke engelen. Toen ik naar de anderen keek, zag ik plotseling, dat deze drie vleugels hadden.

Ik had besloten dat ik de volgende keer als ik een en≠gel zou zien, zou vragen of hij vleugels had. Iedereen vroeg ernaar. De andere keren dat Ik een engel zag, was ik zo bang en beefde zo. Ik had niet de moed het te vragen. Nu zag ik de drie engelen aan mijn linker≠kant met vleugels en de twee anderen aan mijn rech≠terkant zonder. Allen hadden handen en mooie witte gewaden tot aan de grond. Heel moeilijk met mense≠lijke woorden te beschrijven. Ik vroeg me af waarom er vijf engelen waren gekomen. Ik beefde en trilde. Ik wilde huilen, maar kon niet. De plaats was vol licht. Plotseling zei de eerste engel aan mijn rechterkant:

'Wij zijn de vijf engelen van de vijf werelddelen'.

Kort voor de geweldige openbaring van de engelen was ik, in de Geest, in een grote samenkomst met een enorme schare. Er waren kinderen Gods van vele na≠tionaliteiten. Ik stond op een podium achter een spreekgestoelte. Ik sprak Engels en aan mijn linker≠zijde stond een vertaler. Hij had donker haar en droeg een grijs pak. Ik kan me niet herinneren in welke taal hij de boodschap vertaalde. Ik profeteerde:

Mijn kerk, jullie prediken liefde, onderwijzen liefde, maar jullie moeten lŪefde Ūn praktijk brengen en liefde tonen. Er Ūs behoefte aan eenheŪd in mijn lŪ≠chaam, er is verdeeldheid onder u.

Mijn Geest kan niet werken en bewegen waar geen eenheid is.Er is vleselijkheid in mijn kerk.Er is teveel onreŪnheŪd in mijn kerk. Ik wens en wil een heilŪg volk. Ik ben gestorven om u heilig te maken.

Terwijl ik in de Geest profeteerde, beefde ik. Ik was verloren in de Geest. Mijn ogen waren open en ik keek naar die grote menigte.Opeens zag ik die vijf krachtige, machtige, schijnende engelen, geheel in het wit, naar me toekomen. Ik liep ` 3 ŗ 4 meter achteruit, weg van het spreekgestoelte en dreigde te val≠len. Ik wist niet wat te doen. Ik was klaar wakker, maar in de Geest. Een of andere kracht voorkwam dat ik viel.

Toen ik me afvroeg wat dit alles bete≠kende, zei de engel aan de rechterkant

'Wij zijn hier om boodschappen te geven over de vijf werelddelen'.

Op het moment dat ik dat hoorde, kon ik de menigte, duizenden, horen zeggen: 'Oh, oh, oh . . .'. Ik geloof dat ook zij de engelen zagen. Hoe dan ook, de Heer toonde me dat in de tijd die komen gaat, God Zichzelf in vele delen van de we≠reld zal gaan openbaren door dienende engelen. Het gaat in het openbaar gebeuren, in kerken. Duizenden mensen zullen tegelijkertijd engelen zien. De Heer getuigt dat. Engelen zullen in deze laatste dagen het Lichaam van Christus dienen.

Toen kwam de boodschap.. 'Wat je ziet en hoort, ver≠tel het aan de volkeren'. Dit is dus niet iets dat ik voor mijzelf kan houden, Of ze het aannemen of niet, ik moet het de volkeren vertellen.

 

EERSTE ENGEL (bazuin)

De eerste engel, het verst van mij aan mijn rechter≠zijde, zei: 'Ik heb een boodschap voor geheel AziŽ'.

Toen hij dat zei, zag ik in enkele ogenblikken geheel China, India; alle Aziatische landen zoals Vietnam, Laos, Cambodja, Noord-en Zuid Korea, landen waar ik nog nooit geweest ben. Ik kon de Filippijnen en Ja≠pan zien. Naar beneden Singapore, MaleisiŽ en Indo≠nesiŽ, Toen liet de engel me geheel Papoea New Gui≠nea, alsmede Irian Yaja en meer naar beneden AustraliŽ en Nieuw-Zeeland zien. Dit was de bood≠schap aan al die delen van AziŽ, inclusief AustraliŽ en Nieuw-Zeeland,

'Ik ben de engel van China, India, AustraliŽ', zei hij. In zijn hand had hij een enorme bazuin, geen kleine, maar een grote, lange. Hij zou deze over ge≠heel AziŽ doen schallen. Dus wat de engel zei, gaat gebeuren met de bazuin van de Heer, over geheel AziŽ. Miljoenen zullen de machtige stem van de Heer horen. Toen zei de engel: 'Er zullen rampen komen, hongersnood en velen zullen van honger sterven. Er zullen sterke winden opstekenals nooit tevoren. Een groot deel van de aarde zal geschud worden en verwoest. Overal zullen aardbevin≠gen komen. De zee zal de aarde be≠dekken en de aarde zal in de zee vallen. Grote delen van AustraliŽ zullen worden geschud. Het zal in tweeŽn worden gedeeld en verwoest, ≠Een groot deel zal in de oceaan ver≠dwijnen. In China en India zullen miljoenen sterven. Volkeren zul≠len opstaan tegen volkeren, broe≠der tegen broeder. Aziaten zullen elkaar bevechten er zullen kernwapens worden gebruikt die miljoenen zullen doden. Ik hoorde het woord 'cata≠strofaal' twee maal.Er zal een financiŽle crisis in geheel AziŽ komen, die de wereld zal doen schudden. Terwijl de engel sprak, beefde ik.

Toen keek hij mij aan, glimlachte en zei;Er zal een groot geestelijk ontwaken zijn. Gebondenheden worden verbroken. Hindernissen zullen worden op≠geruimd. Miljoenen in China, India en over geheel AziŽ zullen zich tot Christus keren. In AustraliŽ komt een geweldige opwekking.

Toen hoorde ik de engel van AziŽ zeggen: 'Het is de laatste oogst'. Ik kon de Geest horen zeggen: 'Ik zal mijn gemeente op de wederkomst van Christus voorbereiden'. Ik was blij met de laatste paar zin≠nen met goed nieuws, na zulkeen oordeel.

 

TWEEDE ENGEL (sikkel)

De tweede engel had een sikkel in zijn hand. Ik hoorde hem zeggen: 'De oogsttijd is gekomen in IsraŽl en de landen helemaal tot Iran, heel Turkije en de Arabische landen. De grote massa die Mij en Mijn boodschap van liefde hebben geweigerd, zul≠len elkaar haten, elkaar doden, hun landen zullen worden verwoest'. Ik zag hoe de engel de sikkel ophief en neer liet komen op alle landen van het Midden-Oosten.†† In een paar seconden zag ik geheel Iran, ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Turkije, GeorgiŽ, Irak, SyriŽ, Jorda≠niŽ, Libanon, IsraŽl en geheel Klein-AziŽ vol met bloed. Ik zag bloed over al deze landen en vuur. In veel van deze landen werden kernwapens gebruikt.

Overal vandaan steeg rook op. Plotselinge vernieti≠ging. De mensen zullen elkaar vernietigen. Ik hoorde: 'IsraŽl, oh IsraŽl, het grote oordeel is geko≠men'. De engel zei: 'De uitverkorenen, de kerk, wat overblijft zal worden gereinigd, beschermd en klaargemaakt voor de laatste dag. Water zal schaars zijn in het gehele Midden-Oosten. Rivieren zullen opdrogen en de mensen in de landen van het Midden-Oosten zullen vechten om water'. De men≠sen zullen sterven van dorst. Ook zag ik de Verenigde Naties uiteen vallen vanwege de crisis in het Midden-Oosten. De V.N. zal niet meer bestaan.

De engel met de sikkel zal de oogst binnenhalen.

 

 

DERDE ENGEL (Weegschaal)

In de tegenwoordigheid van de almachtige God en om wat de engelen me vertelden, huiverde ik en beefde. Ik wilde huilen, maar kon niet. Ik was zozeer verloren in wat ik zag dat er gebeurde. Ik was er zo van onder de indruk, dat ik niet de moed had om de derde engel die vleugels had, te vra≠gen deze te openen. Maar plotse≠ling opende hij ze. Ik zag hem over mijn kamer vliegen en in slechts enkele ogenblikken toonde hij me geheel Europa. Van het ene eind tot het andere. Van het Noorden helemaal naar beneden tot aan Spanje en Portugal. Hij had een weegschaal in zijn hand, een schaal van een behoor≠lijke afmeting. Wat het ook bete≠kent, de Heer zal het ons openba≠ren. Ik hoorde de engel duidelijk zeggen: 'Ik ben bedroefd. Ik zie ongerechtigheid, onreinheid, god≠deloosheid over geheel Europa. De zonden zijn tot aan de hemel gere≠zen. De Heilige Geest is bedroefd'. Ik zag de rivŪeren in Europa over≠stromen en miljoenen huizen on≠der water staan, Miljoenen ver≠dronken. Plotseling hoorde ik aard≠bevingen over geheel Europa. Lan≠den die nog nooit door een aardbe≠ving zijn getroffen, zullen worden geschud. Ik zag de Eiffeltoren in Pa≠rijs afbrokkelen, neervallen. Een groot deel van Duitsland was verwoest. De grote stad Londen, overal verwoesting. Ik zag in geheel ScandinaviŽ overstromingen. Ik keek naar het zuiden van Eu≠ropa en zag hoe Spanje en Portugal door honger en grote rampen gingen. Velen zullen van honger ster≠ven

Ik huilde en zei: 'Heer, maar wat dan met uw kin≠deren?'. De engel zei: 'Ik zal hen voorbereiden. Zij zullen uitzien naar de verschijning van de Heer. Ve≠len zullen Mij in die dagen aanroepen en Ik zal hen redden. Ik zal machtige wonderen voor hen doen en mijn kracht laten zien'.

 

VIERDE ENGEL (Zwaard)

De vierde engel zag ik over Afrika vliegen, van Cairo tot Kaapstad.

De engel van Afrika had een zwaard in zijn hand. Ik hoorde hem zeggen: 'Er is onschuldig bloed vergo≠ten, er is verdeeldheid onder de mensen Generatie ver van de Heer. Duizenden mensen hebben elkaar gedood. Ik heb mijn getrouwe kinderen in Afrika ge≠zien en Ik zal al de getrouwen belonen. Ik zal hen rijkelijk zegenen. Ik zal het weer gaan beheersen, zoals verschroeiing en brandende zon, In andere delen overstromingen. Grondvesten zullen worden ge≠schud, rivieren zullen opdrogen en miljoenen zullen de hongerdood sterven. Mijn zwaard zal de onrecht≠vaardigen en bloeddorstigen oordelen. Er zullen heel veel aardbevingen plaats vinden. Rivieren zullen in verschillende richtingen over het land stromen; vele dorpen worden overstroomd'. Het is Gods oordeel. Ik zal grote stuk≠ken van sterren vanuit de hemel op Afrikalaten vallen. De aarde zal enorm beven, zoals nog nooit sinds de schepping is gebeurd. Niemand zal aan het zwaard van de Heer ontko≠men.

Ik zag de rivier de Nijl opdrogen, er waren dode en stinkende vissen in geheel Egypte. Grote delen van Midden-Afrika zullen onder water staan en miljoe≠nen verdrinken. 'Heer', zei ik, 'het is allemaal slecht nieuws. Allemaal verwoesting. Is er nog goed nieuws?' De Heer zei: 'De beslis≠sende dag is gekomen. De dag des oor≠deels is aangebroken. Mijn liefde werd geweigerd, mijn toorn is nu ontbrand'. Ik beefde en trilde. Ik dacht: dit kan ik niet meer verdragen.

VIJFDE ENGEL (schotel)

Toen zag ik de laatste engel over Ame≠rika vliegen, Noord en Zuid, van de Noordpool tot de Zuidpool. Van Canada helemaal naar ArgentiniŽ, van het Oosten van Amerika, New York, naar het Westen, CaliforniŽ.

Ik zag in zijn hand een grote schotel, een diepe schaal vol oordeel. De engel zei, dat hij hieruit over Noord- en Zuid-Amerika zou uitstorten. De engel zei: 'Er is geen gerechtigheid meer, geen rechtvaar≠digheid, geen heiligheid maar afgoderij, materia≠lisme, dronkenschap, verslaafdheid aan zonden, het vergieten van onschuldig bloed, gebroken gezinnen, een overspelig geslacht. Hier is Sodom en Gomorra, de dagen van Noach. Valse predikers, valse profe≠tieŽn, weigering van mijn liefde, imitatie van geloof, de vorm van godsvrucht bezittend, maar de kracht ervan verloochenend.'

Ik smeekte de engel: 'Kun je niet nog een poosje wachten? Stort het nog niet uit. Geef een kans tot be≠rouw'. De engel zei: 'God heeft vele keren gespaard en heeft gesproken, maar zij hebben niet geluisterd. Zijn geduld is ten einde. De tijd is gekomen. Zij heb≠ben geld en plezier meer liefgehad dan Mij'.

Toen de engel van de schotel in zijn hand begon uit te strooien, zag ik de grote ijsbergen in het noorden smelten. Er kwamen overstromingen in geheel Ca≠nada en Noord-Amerika Alle rivieren stroomden over, overal verwoesting. De wereldmarkt stortte in≠een met machtige aardbevingen in New York. Wol≠kenkrabbers vielen om, miljoenen stervenden. Ik zag schepen zinken in de oceaan. Ik hoorde explosies ver in het noorden van het land.

De engel stortte ook van het oordeel uit over Mexico en geheel Midden-Amerika. Landen werden over≠stroomd, de Atlantische en Grote Oceaan kwamen bij elkaar, Een groot deel van Noord-BraziliŽ stond onder water; de rivier de Amazone werd veranderd in een grote zee. Wouden werden verwoest en over≠stroomd, grote steden in BraziliŽ verwoest, aardbe≠vingen op vele plaatsen.

Toen de engel het oordeel helemaal naar het zuiden uitstortte, naar Chili en ArgentiniŽ, kwamen ook hier verwoestingen als nooit tevoren. De hele wereld schudde. Ik hoorde de engel zeggen: 'Dit gaat binnen afzienbare tijd gebeuren'.

Toen zag ik de vijf engelen om de wereldbol staan en hun handen en hun vleugels opheffen naar de he≠mel, zeggende: 'Alle eer aan de Heer van Hemel en aarde. De tijd is nu gekomen en Hij zal Zijn Zoon verheerlijken. De aarde zal worden verbrand en vernietigd. Alle dingen zullen zijn voorbijgegaan en een nieuwe aarde zal komen. God zal het werk van de duivel voor altijd vernietigen. Er zal een nieuwe he≠mel en een nieuwe aarde komen. Ik zal mijn kracht tonen, hoe Ik mijn kinderen temidden van al deze verwoestingen zal beschermen. Wees klaar, want de dag; des Heren is gekomen'. Mijn kamer was vol licht door de glans van de engelen. Toen stegen zij op naar de hemel. Toen ik opkeek, zag ik de engelen in vijf verschillende richtingen gaan. Ik wist dat zij met hun werkzaamheden waren begonnen.

Ik kon me meer dan een uur niet bewegen. Ik was klaar wakker, Ik sliep niet. Van tijd tot tijd beefde ik. Toen zei ik: 'Heer, zal ik nu van Patmos weg≠gaan?' 'Nee', zei de Heer, 'Ik heb je hier met een doel gebracht'. 'Ik ben in Uw handen, Heer'. Laat Uw wil worde gedaan. Heer, de boodschappen van de engelen voor de gehele wereld, zijn geen goed nieuws. Het is oordeel, straf, vernietiging en ver≠woesting. Wat zullen de mensen over me zeggen? Ik ben altijd een prediker van liefde, vrede en goed nieuws geweest'.

De engel zei: 'Het is onze boodschap. Jij bent een instrument, het kanaal. Wat een voorrecht dat de Heer je heeft gekozen om je te gebruiken om Zijn boodschap uit te dragen'. Toen antwoordde ik: 'Uw wil geschiede'.

Een lange tŪjd kon ik me niet bewegen. Ik was in ge≠dachten verzonken. Ik wist niet wat te doen. Ik was in de tegenwoordigheid van de heiligheid van God. Ik wilde huilen, maar ik kon niet. Het was onmogelijk. Ik kon niet lachen, onmogelijk. Ik had me helemaal toevertrouwd aan de machtige wil van God. Drie dagen lang heb ik het huis niet verlaten, Ik bad, vastte en zocht de geest van God teneinde alles in de geest op te schrijven. Na veel meditatie was ik in staat om alles wat Gods Geest me in herinnering; bracht, op te schrijven. Ongetwijfeld was dit een hoogtepunt in mijn leven. Aan God zij de eer. Amen.

Bijbelse referenties:

 

1Thess.4:13-18 ; 5:1:11; Hebr. 12:22;

Samuel Doctorian staat al meer dan 50 jaar in de bediening als evangelist/profeet en heeft in honder≠den landen bedient.

 

 

 

ani2h